Tampereen Kitaraseura ry
Etusivu|Hallitus|Säännöt|Historiikki|Ajankohtaista|Ilmoitustaulu|Akordi
Seuran jäseneksi|Postilaatikko|Linkkejä- Tampereen Kitaraseura ry:n säännöt -

1 §

Seura, jonka nimi on Tampereen Kitaraseura ry, on Tampereen kaupungin ja sen lähiympäristön kitaramusiikin harrastajien muodostama. Seuran kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä rikastuttamaan ja edistämään kitaramusiikkia, myötävaikuttaa sen leviämiseen sekä kohottaa kitaransoiton harrastajien teknillistä ja taiteellista tasoa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhditys järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia sekä kitarailtoja ja -konsertteja, pitää yhteyttä vastaavanlaisiin järjestöihin sekä seuraa kehitystä musiikin alalla.

4 §
Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen kitaramusiikkista kiinnostuneen henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

5 §
Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan seuralle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Jäsen joka kahtena peräkkäisenä vuotena laiminlyö jäsenmaksun maksamisen eikä sitä kehoituksesta huolimatta maksa, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi seurasta.

6 §
Seuran asioita hoitaa sen hallitus. Siihen kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.

7 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai kaksi hallituksen siihen määräämää toimihenkilöä yhdessä. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.


8 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on tammikuun l. päivän ja joulukuun 31. päivän välinen aika.

9 §
Seuran vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Muita kokouksia pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kutsu kokoukseen lähetetään seuran jäsenille kirjallisesti, sähköisesti jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella 14 vrk ennen kokousta.

10 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus,
3) esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta.
4) Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.
5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet.
6) Päätetään alkavan kauden tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus.
7) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
8) Päätetään muista esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset.

11 §

Seuran kokouksissa tulee yhdistyksen päätökseksi se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty. Äänten ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

12 §
Seuran sääntöjä voidaan muuttaa, jos päätös siitä tehdään kahdessa, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä peräkkäisessä kokouksessa, joista ainakin toisen on oltava vuosikokous. Päätöstä sääntöjen muuttamisesta pitää, jotta se pääsisi voimaan, kannattaa vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava muutosehdotuksesta.

13 §
Päätöstä yhdistyksen purkamisesta pitää, jotta se pääsisi voimaan, kannattaa vähintään viisi kuudettaosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi seuran viimeisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

14 §
Muuten noudatetaan yhdistyksistä annettua lakia.

 suomeksi
 in English
 en Español